تهیه‏ى مقدمات شهادت بیاد شهید احمد کریمى شهادت آرزوى دیرینه‏ى او بود. عملیات کربلاى چهار هم گذشت و او هنوز شهید نشده بود. بعد از کربلاى چهار، کمتر با کسى صحبت مى‏کرد، شاید از شهادت خود مأیوس شده بود، شاید هم در این سکوت طولانى‏اش به همین معما فکر مى‏کرد. خودش گفته بود: «هر نمازى که شنیدم اگر کسى بخواند شهید مى‏شود، خواندم؛ هر دعایى، هر ذکرى، حتى در این اواخر شنیدم که